title="کلینیک زیبایی در تهران" target="_blank">کلینیک زیبایی در تهران title="کلینیک زیبایی در تهران" target="_blank">کلینیک زیبایی در تهران

تکنیک PRP در زیبایی پوست

یا Platelet Riched Plasma در واقع پلاسمای غنی از پلاکت است که تزریق آن در زیر پوست همراه ایجاد تغییرات قابل توجهی در محل تزریق شده می باشد. این تکنیک درمانی از سال 1990 وارد حوزه ی پزشکی شد و در ابتدا در جراحی های ترمیمی و زیبائی ناحیه ی چشم و صورت و جراحی های زیبائی، قلب و سوختگی ها به کار رفت. آخرین مورد کاربرد PRP در حوزه ی پوست و مو بود. در روش PRP ابتدا خون فرد به حجم مورد نیاز از وریدهای سطحی او خارج شده و پس از سانتریفوژ کردن آن در شرایط استریل و با سرعت دور و زمان متناسب، پلاکت ها که یکی از اجزای تشکیل دهنده ی خون هستند، از پلاسما جدا می شوند. سپس با استفاده از کیت های بخصوص غلظت پلاکت ها به 4 تا 5 برابر افزایش می یابد و با افزودن ماده ی فعال کننده ای عوامل رشد متعددی از آنها آزاد می شود که این عوامل رشد باعث تحریک سلول های بنیادی موسوم به فیبروبلاست ها، تشکیل کلاژن و رگ های جدید و همچنین تحریک رشد فولیکول های مو می شوند. این موضوع در درمان چین و چروک های ناشی از افزایش سن، بهبود زخم ها و رفع آسیب های پوستی ناشی از آفتاب و همچنین کمک به توقف ریزش مو و درمان طاسی در مراحل اولیه آن حائز اهمیت است. شایان ذکر است که در درمان آثار چین و چروک ها و پیری پوست روند تکمیل اثر فیبروبلاست ها حدود 300 روز ادامه می یابد و بنابراین اثرات سودمند این روش تا حدود یک سال به طول خواهد انجامید. ------------------------- در جوان سازی پوست در افراد میان سال و نسبتاً جوان درمان هرسال یک بار تکرار می شود ولی در افراد پیرتر ابتدا باید درمان هر 4 تا 6 هفته یک بار تکرار شود تا نتایج مناسب به دست آیند و پس از آن درمان هر سال تکرار می گردد. در اغلب موارد جوان سازی به استفاده از سایر روش های کمکی در جوان سازی همچون لیزر، دستگاه های رادیو فرکانسی و منابع IPL به عنوان درمان نگهدارنده نیاز وجود دارد. موارد کلی کاربرد PRP عبارتند از: ترمیم پارگی تاندون ها، بهبود و تسریع ترمیم زخم ها، کمک به درمان زخم پای افراد دیابتی، تسریع اثر جراحی های لیفتینگ صورت، درمان ریزش مو و بخصوص ریزش های متعاقب استرس یا سوختگی، بهبود تسریع زخم در جراحی زیبائی پلک(بلفاروپلاستی)، جوان سازی پوست و بهبود چین و چروک های صورت و آسیب های ناشی از اثر نور خورشید بر پوست. طبق مطالعات انجام شده تا به حال بیشترین اثر PRPدر طاسی در مراحل نخستین ریزش مو(تیپ ریزش مردانه زیر 4 ویا تیپ های 1 و 2 ریزش موی زنانه) و همچنین در کسانی بوده است که در ابتدا تحت عمل پیوند مو قرار گرفته اند و باعث تسریع و بهبود رشد موهای کاشته شده و جلوگیری از پدیده ی مینیاتوریزاسیون یا نازک شدن موهای در حال ریزش می گردد . این روش درمانی غیر از درد گذرا در حین تزریق، کبودی و تورم که در نواحی دور پلک وضوح بیشتری دارد،عارضه ی جانبی دیگری ندارد و با توجه به اینکه از خون خود فرد برای درمان استفاده می شود، امکان بروز واکنش های آلرژیک وجود نداشته و در کل روش بدون عارضه و ایمنی محسوب می شود . در برخی موارد همراهی و تخریب گلبول های قرمز همراه پلاکت ها در برخی نقاط پوست ممکن است باعث رسوب رنگدانه و لکه هائی در محل تزریق شود. برخی پزشکان قبل از تزریق PRP و به منظور تسریع رشد فیبروبلاست ها برای تولید کلاژن، ویتامین های گوناگونی چون ویتامین C و D را به شکل خوراکی و مشتقات ویتامین A را به طور موضعی برای بیماران خود تجویز می کنند. --------- آماده سازی و تزریق PRP معمولاً به زمانی بین 30 تا 45 دقیقه نیاز دارد و این روش در مطب ها نیز انجام پذیر است. در نواحی همچون صورت و پشت دست ها معمولاً از کرم های بیحس کننده موضعی یا کمپرس کیسه ی یخ برای آماده سازی منطقه ی نیازمند تزریق استفاده می شود. به بیماران توصیه می شود تا 24 ساعت بعد از استحمام و شستشوی محل تزریق اجتناب کنند و در موارد تزریق در صورت و پلک تحتانی توصیه می شود از ضدآفتاب و عینک های آفتابی کمک گرفته شود. پس از 6 تا 8 هفته می توان منتظر بروز آثار بالینی این روش شد و این اثرات طی 6 ماه بیشترین وضوح خود را خواهند داشت. همانگونه که قبلاً ذکر شد، برخلاف تبلیغاتی که روزانه و در حجم وسیع منتشر شده و این روش را به عنوان یک متد معجزه آسا و دائمی معرفی می کنند که فقط با یک بار انجام آن، دیگر تا پایان عمر نیازی به هیچ درمان دیگری نخواهد داشت یا رشد صد درصد موهای از دست رفته را در بر خواهد داشت، تأثیراتPRP دائمی نبوده و نیاز به ادامه درمان طبق نظر پزشک وجود دارد.

 prp  در درمان زخم ها

standard kit ۴ 2 مایع دارای که گیری خون ست کرده، باز را آلومینیومی بسته - ۱ کنیم. می خارج را باشد می CPDA1 انعقاد ضد که است کانولا نام به مانندی شاخی زائده ، سوزن سر و کیسه بین شود. آزاد سوزن سر تا مایع مسیر تا شکنیم می را آن انعقاد ضد مایع به خونگیری مسیر که است این برای کار این گردد. آغشته کنیم. می انتخاب را مناسب رگ زیاد دقت با بندیم. می را گارو - 2 کنیم. می وارد را سوزن گیری خون محل کردن عفونی ضد از بعد مایع با خون تا دهیم می تکان آهسته را کیسه و کرده باز را کلمپ شود. مخلوط کاملا انعقاد ضد سوزن و بسته را کلمپ گیری، خون اتمام از بعد - ۳ . کنیم می خارج رگ از را کیت تک کیسه ای با استفاده از لوله www.standardkit.com ۳۴ را حاصل PRP و سانتریفیوژ ۱ 200 دور با دقیقه ۱ 5 مدت به - 5 نماییم. می استفاده درمانی پروتکل طبق کردن پر و زخم بهبود برای پلاکتی ژل تهیه جهت - 7 کلاژن تحریک جهت کرم ساخت ، چهره درشت خطوط نمایید. عمل زیر صورت به زیبایی درمان و پوست سازی باشیم، داشته شده تغلیظ پلاکت بخواهیم که صورتی در - 6 و دقیقه 6 مدت به را آن و ریخته لوله دو در را حاصله PRP کردن خارج از پس و نماییم می سانتریفیوژ بالا به 2700 دور با ۳ 0 مدت به را لوله هر شده تغلیظ پلاکت آن PRP از نیمی سوسپانسیون تا نموده مخلوط سپس دهیم می REST دقیقه . آید بدست نواختی یک کنیم. می استفاده درمانی پروتکل طبق را حاصله شده تغلیظ پلاکت ژل بدون لوله چهار و داشته نگه افقی صورت به را خون کیسه - ۴ در که روشی از یا و کنیم می پر کیسه به متصل هولدر طریق از را گردد. استفاده خون از ها لوله کردن پر جهت است آموزشی CD نمایید. مراجعه زیر سایت به آموزشی فیلم دانلود جهت www.standardkit.com ژل پلاکتی ۴ 2 standard kit ۴۴ یک کلسیم، گلوکنات دهم یک ، PRP سی سی هر ازای به - 8 کنیم. می اضافه بیمار خود ترومبین دهم تشکیل پلاکتی ژل تا نموده صبر دقیقه ۱ 0 کردن، مخلوط از بعد گردد. با دقیقه 5 مدت به شدن لخته از پس و گرفته بیمار از را انعقاد ضد مایع بدون خون سی سی ۱ 0 ترومبین، تهیه جهت - ۹ باشد. می ترومبین حاوی حاصله سرم و نموده سانتریفیوژ ۴ 000 دور درمان جهت پلاکتی ژل از استفاده ۳۴ www.standardkit.com ۴ 5 مایع دارای که گیری خون ست کرده، باز را آلومینیومی بسته - ۱ سوزن، سر و کیسه بین کنیم می خارج را باشد می CPDA1 تا شکنیم می را آن که است کانولا نام به مانندی شاخی زائده شود. آزاد سوزن سر مسیر می انتخاب را مناسب رگ زیاد دقت با بندیم. می را گارو - 2 وارد را سوزن گیری خون محل کردن عفونی ضد از بعد کنیم. کنیم. می با خون تا دهیم می تکان آهسته را کیسه و کرده باز را کلمپ شود. مخلوط کاملا انعقاد ضد مایع کیت دو کیسه ای بدون استفاده از لوله به است شده داده نشان تصویر در که ای نقطه از را کیسه به متصل ست و سوزن گیری خون اتمام از بعد - ۳ کنیم. می جدا قیچی با را سوزن ست و کنیم می کلمپ کمربندی بست وسیله standard kit ۴ 6 آب وسیله به توزین از پس و داده قرار بگت در را خون کیسه - ۴ ۱ 5 مدت به ۱ 200 دور با سپس کنیم. می بالانس را روبرو بگت نماییم. می سانتریفیوژ دقیقه اکستراکتور در و کرده خارج سانتریفیوژ از آهسته را خون کیسه - 5 بین مربوط کانولای داده، قرار ) خون مابقی از PRP جداکننده ( شکنیم. می را کیسه دو اکستراکتور، روی بر شونده کنترل فشار کمی با - 6 می هدایت دوم کیسه درون به را حاصله PRP داخل خون تا نماییم می تنظیم طوری را فشار کنیم بندیم. می را پلاکت حاوی پلاسمای گرداب یا و ابر مسلح غیر چشم با توانیم می حالا کنیم. مشاهده را پلاکتی www.standardkit.com ۴ 7 بر شده تعبیه پورت وسیله به توان می را آمده بدست PRP - 7 . نمود استفاده زخم و زیبایی مصارف برای ، کیسه روی . کنیم می بالانس داده قرار بگت در مجددا را حاصله PRP ، پلاکت تغلیظ جهت - ۹ کنیم. می سانتریفیوژ دقیقه 6 مدت به بالا به 2700 دور با - ۱ 0 PRP و گذاشته اکستراکتور داخل را شده تغلیظ پلاکت و PRP حاوی کیسه سانتریفیوژ، از کیسه کردن خارج از بعد - ۱۱ شده تغلیظ پلاکت که مانده باقی کیسه پایین قسمت در سی سی 7 تا 5 مقدار و کنیم می هدایت خون کیسه درون به را . باشد می را محصول ای دقیقه ۳ 0 rest ( استراحت از پس - ۱ 2 با سپس و شود یکنواخت تا دهیم می تکان آرامی به تزریق آماده سرنگ در آن کشیدن و پورت از استفاده باشد. می ) Wound Healing ترمیم زخم standard kit ۹ 6 درمان مي، ک ایس و عفونت درمان زخم، مناسب درمان زخم، ه ی ناح در فشار اهش ک شامل ابتي ی د پاي هاي زخم از مراقبت ل ی تبد موجب د ی شد دمان ی دبر ه ک است ن ی ا بر اعتقاد باشند. می زخم دبریدمان از ی ن صورت در و همراه هاي ماري ی ب ر ی سا عي ی طب روند ب ی ترت ن ی بد سازد. مي ر ی پذ ان ک ام را رشد تورهاي ک فا موثرتر رد ک عمل و شود مي حاد زخم به مزمن هاي زخم مختلف رشد تورهاي ک فا ده ی چ ی پ اثرات مراحل، ن ی ا در شود. مي انجام ) ساختار د ی تجد و سلولي ر ی ث ک ت التهاب، ( زخم م ی ترم هاي تور ک فا برخي سطح دادند نشان همکاران و Cooper گذارند. مي اثر سلولي ز ی تما و توزي ی م ت ی فعال بر ه ک دارند نقش است. متر ک توجهي قابل بطور حاد هاي زخم به نسبت مزمن زخم محل عات ی ما در TGF – β , FGF مانند رشد ماران ی ب استاندارد درمان برنامه در رد ک عمل نقش است ن ک مم ز ی ن ) PRP (مانند امل ک ت حال در درماني سلول هاي روش ه ک است ت ی واقع ن ی ا اساس بر مزمن هاي زخم موضعي درمان براي تي ک پلا رشد تورهاي ک فا از استفاده باشند. داشته نند. ک مي ک م ک دمان ی دبر از پس شده جاد ی ا " حاد " زخم در زخم م ی ترم مرحله سه به PRP در موجود رشد تورهاي ک فا و شده ل کی تش دا ی جد س یک ماتر به افته ی ن ز ی تما هاي سلول جلب با مزمن هاي زخم م ی ترم در است ن ک مم رشد هاي تور ک فا محدود را التهاب و مهار را ها ن کی تو ی س سازي رها است ن ک مم PRP همچنین باشند. داشته نقش ها سلول م ی تقس یک تحر ون ی زاس ی ال ی تل اپي و د ی جد هاي رگ ی مو رشد و بخشد بهبود را بافت بازسازي و م ی ترم ها روفاژ ک ما با تعامل ق ی طر از سازد، ند. ی نما ت ی حما بافتي م ی ترم از است ن ک مم و دارند هم تري ک با ضد اثرات واضح بطور ها ت ک پلا ند. ک ع ی تسر را عروق ن ی ا در اند. بوده استفاده مورد مزمن هاي زخم درمان عنوان به PRP , PG ت، ک پلا از شده رها موارد ، ۹۱ 85 سال از روي بر ها ت ک پلا از شده رها مواد است. شده منتشر زخم درمان در PRP هاي ژل اربرد ک درباره مقاله ن ی چند مدت، باعث بررسي ن ی ا از حاصل ج ی نتا ز ی آنال و شدند ش ی آزما متحده ایالات در ساله ده اي دوره طي ماران ی ب ن ی ا از نفر هزاران ن ی ا در اي شده ثابت بخشي اثر داراي ها ت ک پلا از حاصل مواد از استفاده نند ک ري ی گ جه ی نت همکاران و Margolis شد ن ی ا ت ی موفق ز ی ن ماري ی ب ن ی ا موارد روی بر ي ی اروپا های بررسي است. دتر ی شد هاي زخم دچار ماران ی ب در ژه ی بو ماران ی ب حاصل تي ک پلا ژل از استفاده ت ی موفق و شد انجام همکاران و Tarroni توسط بررسي، ن ی اول دادند. نشان را درمان روش هاي زخم درمان براي را م ی لس ک لرید ک حضور در Batroxobin با شده فعال و ی را ک و افته ی ظ ی تغل ت ک پلا ردن ک مخلوط از شد درمان ها ت ک پلا از استفاده هفته 8 از پس ماري ی ب ن ی ا هاي زخم داد. نشان سال 62 سن در ابتي ی د مرد یک در مزمن PDWHF منبع عنوان به اتولوگ ت ک پلا ز ی ل از حاصل مواد از رر ک م استفاده د. ی گرد ري ی جلوگ مار ی ب ن ی ا پاي قطع از و بهبودي است. بوده موفق تالاسمي بتا به مبتلا ماران ی ب در سال ۴ از شتري ی ب مدت طول با پا هاي زخم درمان براي ز ی ن شد. مشاهده ماه یک طي ز ی ن ها زخم ن ی ا امل ک هاي ت ک پلا از شده رها موارد با درمان ج ی نتا ه ک افت ی انتشار Margolis توسط اي مقاله 200 ۱ سال در بود. رده ک بررسي نگر گذشته صورت به ابتي ی د نورپاتي پاي زخم به مبتلا مار ی ب 265 ۹۹ درمان در را اتولوگ زخم ن ی ا درمان براي استاندارد درمان به نسبت ت، ک پلا از شده رها موارد ه ک بود ن ی ا فوق مقاله ج ی نتا از ي یک است. تر واضح جه ی نت ن ی ا د ی شد هاي زخم در و موثرترند ها اي مطالعه هفته در بار یک صورت به PG پلاکتی ژل از استفاده یک ن ک ت اساس بر همکاران و Crovetti قرار بررسي مورد را متفاوت پاتوژنز با متعدد ا ی منفرد پوستي هاي زخم به مبتلا مار ی ب 2 ۴ ها آن دادند. انجام ال ی تل اپي م ی ترم اما افت، ی ش ی افزا PG استفاده ن ی اول از پس ون ی گرانولاس بافت د ی تول موارد، همه در دادند. بود. PRP با درمان تحت ماران ی ب همه در درد اهش ک توجه، جالب مطلب یک شد. انجام ر ی تاخ با امل ک همکاران و Driver توسط زي ک مر چند و ور ک سو دو شده، نترل ک تصادفي، نگر ه ند ی آ ني ی بال مطالعه یک ۴ 0 ۱۴ www.standardkit.com ۹ 7 هدف شد. انجام ابند، ی نمي بهبود ه ک ابتي ی د پاي هاي زخم درمان براي PRP اتولوگ ژل ي ی ارا ک و مني ی ا و بررسي براي شد، انجام مار ی ب 7 ۳ روي ه ک مطالعه ن ی ا در شود. ن یی تع ابند، ی مي بهبود ه ک ماراني ی ب نسبت ه ک بود ن ی ا مذکور مطالعه اصلي به ٪ ۴ 2 / ۱ برابر در ٪ 8 ۱ / ۳ ( بود شتر ی ب نترل ک گروه از PRP ژل با درمان تست گروه در زخم امل ک بهبود موارد نسبت ه ک نشد گزارش درمان ن ی ا با مرتبط اي عارضه چ ی ه همچنین نترل). ک گروه و PRP ژل ننده ک افت ی در گروه در ب ی ترت داد. مي نشان را درمان روش ن ی ا مني ی ا مزمن هاي زخم درمان در PRP ني ی بال اربرد ک مورد در را مطالعات ن ی تر مفصل از ي یک را ی اخ اران ک هم و de Leon ها زخم ن ی ا گرفتند جه ی نت ن ی محقق ن ی ا گرفتند. قرار مطالعه مورد زخم 285 با مار ی ب 200 مطالعه ن ی ا در ساختند. منتشر در ه ک ( طي ی مح های ان ی شر ماري ی ب با های زخم تعداد گر ی د سوي از است. مراقبت مورد هاي زخم واقعي جامعه انگر ی نما دچار هاي زخم نبود. دسترس در مطالعه ن ی ا در یک وگراف ی آنژ هاي داده و بود ک اند ار ی بس ) هستند ع ی شا ابتي ی د هاي زخم پاي زخم دچار ه ک مار ی ب یک به مربوط هاي داده با ها داده ن ی ا سه ی مقا ن ی بنابرا داشتند. وجود بررسي ن ی ا در ز ی ن عفونت مي ک ایس بدون و عفونت بدون مزمن زخم یک نبود. ر ی پذ ان ک ام بود، اندام د ی شد مي ک ایس با توأم درمان به مقاوم ابتي ی د یک اران ک هم و Carter همچنین افت. ی بهبود PRP ژل از استفاده بدون و استاندارد مراقبتي درمان با اندام د ی شد روي بر de Leon مقاله مانند ز ی ن مقاله ن ی ا دادند. انجام ها زخم م ی ترم بر PRP ژل از استفاده مورد در را بررسی در ز ی ن یک وگراف ی آنژ هاي داده و بود ک اند آن در ابتي ی د پاي زخم دچار ماران ی ب تعداد ه ک بود شده انجام مشخص ماران ی ب نداشت. وجود مطالعه ن ی ا موثر درمان روش یک عنوان به اتولوگ PRP ژل اربرد ک از همکاران و Torsten Slesaczeck مطالعه حال ن ی ا با و درمان به مقاوم هاي زخم دچار ابتي ی د ماران ی ب در درمانی روش ن ی ا ند. ک مي ت ی حما د ی شد ابتي ی د پاي زخم درمان در با زخم بستن مانند زخم، از شرفته ی پ مراقبت و استاندارد درمان های روش تمامي ه ک شد استفاده اندام د ی شد مي ک ایس دچار عني ی بود، شده مواجه ست ک ش با ها آن در طي ی مح هاي ان ی شر ماري ی ب د ی شد درمان ع، ی وس جراحي دمان ی دبر وم، کی و ک م ک همکاران و Torsten Slesaczeck مطالعه در داشت. وجود اندام رفتن دست از ان ک ام ه ک ز ی برانگ چالش ط ی شرا در در است. شده گزارش درمان به مقاوم دیابتی پای زخم درمان در اتولوگ پلاکت از غنی پلاسمای ژل از استفاده نتیجه د ی شد مي ک ایس و مدت طولاني و عفوني درمان، به مقاوم ابتي ی د زخم دچار ه ک شد داده شرح ماري ی ب ت ی وضع گزارش، ن ی ا گردید. ري ی جلوگ اندام قطع از اتولوگ PRP ژل از استفاده با و بود ز ی ن اندام و رو یک م شده شناخته عوارض داراي و دوم نوع قندي ابت ی د به ابتلا سال ۳ 6 سابقه با ساله 78 مار ی ب یک هشت از درمان به مقاوم ابتي ی د پاي زخم یک با ابتي، ی د پاي به مبتلا بیماران ویژه بخش در ولر ک واس رو ک ما د. ی گرد بستري قبل ماه چپ پاي خارج سمت در ابتي ی د زخم ه ی اول نماي ۴ 2 standard kit ۹ 8 آنتي ز ی تجو رغم علي و بود موثر زخم ن ی ا نترل ک در نسبي صورت به تنها ي ی سرپا ط ی شرا در ي یک ان ک م فشار اهش ک افت. ی گسترش متاتارس هاي استخوان به زخم بستر د. ی گرد مواجه ست ک ش با پا قدامي قسمت عفونت نترل ک ، یک وت ی ب هاي ماري ی ب ر ی سا براي طبي هاي درمان و قند مطلوب نترل ک براي هایي روش از استفاده شامل مار ی ب ه ی اول هاي درمان شت ک اساس بر یک وت ی ب آنتي ز ی تجو ع، ی وس دمان ی دبر ن ی همچن ،) وي ی ل ک ي ی نارسا و مزمن قلبي ي ی نارسا عني ی ( همراه در بار سه گرم میلی 600 ن ی نداماس ی ل ک با همراه هفته 2 طي روز در بار ۳ دی ی ور داخل گرم ۴ / 5 تازوباکتام ( زخم از و مرطوب پانسمان از استفاده و ) افت ی ادامه زخم امل ک زمان تا دارویي ک ت بصورت ن ی ندامایس ی ل ک درمان ي، ک خورا روز بودند. زخم بر فشار اهش ک خون شد. استفاده ) روز در دوبار گرم، ۱ عدد 2 ( ن ی متفورم با همراه ن ی انسول هاي آنالوگ از خون قند مطلوب نترل ک براي بررسي مورد رنگي داپلر سونوگرافي ن ی همچن و ) ABPI ( پا مچ – بازو فشار س ک ایند ري ی گ اندازه با مبتلا پاي رساني وجود اندام بحراني مي ک ایس داد مي نشان ني ی بال ط ی شرا و خون ان ی جر زان ی م ،) ٪ 5 ( مبتلا سمت ABPI گرفت. قرار خون ان ی جر تامین نشانگر آنزیوپلاستی نتیجه گردید. انجام Transluminal پوستي خلال وپلاستي ی آنژ ن، ی بنابرا دارد. در تنگي هاي محل اتساع بود. ي ی پا ف ک قوس در آن هاي شاخه و خلفي س ی ال ی ب ی ت ان ی شر از تنها تحتاني اندام اني ی شر س ی بولار ی ف ان ی شر و قدامي س ی ال ی ب ی ت هاي ان ی شر از طي ی مح رساني خون اما بود ز ی آم ت ی موفق بولار ی وف ی ب ی ت خون ان ی جر براي محافظتي هاي درمان ه ک آن از پس نبود. افي ک زخم م ی ترم براي پا اني ی شر رساني خون ن، ی بنابرا نداشت. وجود شد. انجام د یی وبو ک استخوان و V متاتارس استخوان برداشت خورد، ست ک ش زخم ن ی ا م ی ترم د ی وبوب ک استخوان و V متاتارس استخوان برداشتن از پس ني ی ناب ی ب ت ی وضع بافت اما شد ز ی تم زخم درمان، ن ی ا با گردید. انجام وم کی و با توأم درمان و مرطوب پانسمان سپس ژل از ط ی شرا ن ی ا در بودند. ظاهر زخم بستر در حدودي تا ها استخوان و نداشت وجود افي ک ون ی گرانولاس ظ ی تغل املا ک را اتولوگ هاي ت ک پلا توان مي مناسب کیت از استفاده با شد. استفاده زخم ن ی ا براي PRP در PRP ژل تا کرد وارد زخم به توان مي را ها ت ک پلا ن ی ا اتولوگ، ن ی ترومب با سازي فعال از پس نمود. ) ۱ / 5 cm عمق ، 2 cm عرض ، ۱ 0 cm طول ( بزرگ زخم جراحي دمان ی دبر ابتدا در شود. ل کی تش محل گردید. پر PRP ژل با زخم سپس شد. انجام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

:

تماس با ما

آدرس:تهران ، زعفرانیه ، خیابان مقدس اردبیلی ، مجتمع تجاری پالادیوم ،طبقه هفتم شمالی ، واحد دوم

همراه:٠٩١٢٣٨٨٤٦٨١

تلفن: ٢٢٠١٥١١٢
٢٢٠١٥١١٣

E-mail:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کلینیک زیبایی(مطب دکتر مدرکی) در گوگل مپ

تصاویر قبل و بعد از عمل زیبایی

کلينيک زيبايي تهران,قیمت لیزر موهای زائد

بهترین کلينيک زيبايي تهران,قیمت لیزر موهای زائد

طراحی سایت اصفهان